31.01.2019 16:43

Anunț de concurs pentru două posturi vacante de auditor public intern

 

ARACIS anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de auditor public intern din cadrul Aparatului tehnic al Agenției.

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru posturile scoase la concurs vor fi încheiate contracte de muncă cu durată nedeterminată.

Anunț de concurs

Cerere de înscriere

Anunț selecție dosare concurs auditori publici interni

Centralizator nominal privind rezultatul concursului (afisat astazi 28.02.2019 ora 16:00)

Anunț neprezentare la post auditor (afisat astazi 21.03.2019)

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE