Consultare publică

În data de 3 iulie 2017, la Suceava în cadrul şedinţei Asociaţiei specialiştilor din industria alimentară, învăţământ, cercetare şi producţie din România, la care au participat 43 de membri din toate centrele universitare în care funcţionează programe de studiu din domeniul Ingineria produselor alimentare, s-a analizat posibilitatea reducerii disciplinelor de specialitate pentru domeniul Ingineria produselor alimentare.

Ca urmare a acestei întâlniri, Consiliul ARACIS supune consultării publice, lista completă a disciplinelor de domeniu şi de specialitate pentru programele de studii universitare de licență din domeniul Ingineria produselor alimentare.

Vă rugăm să transmiteți un singur set de propuneri, prin centralizarea punctelor de vedere exprimate de către specialiștii din instituția dumneavoastră, până la data de 15 ianuarie 2018, prin e-mail, la adresa office@aracis.ro

 
Rapoartele evaluărilor externe realizate de ARACIS

Rapoartele ARACIS cu privire la rezultatele evaluărilor programelor de studii universitare pot fi vizualizate pe pagina Rezultate Evaluări, care cuprinde Hotărârile lunare ale Consiliului ARACIS, astfel:

•    Lista programelor analizate și validate în ședința lunară a Consiliului ARACIS

•    Rapoartele ARACIS, grupate pe Comisii permanente de specialitate, pentru fiecare program de studii universitare analizat și validat în ședința lunară respectivă a Consiliului ARACIS

Rapoartele ARACIS cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale pot fi vizualizate pe pagina Evaluări Instituționale, pe care puteți accesa:

•    Lista generală a universităților din România evaluate de ARACIS și rapoartele aferente fiecărei evaluări instituționale

•    Pagina Evaluari institutionale ordonate alfabetic, care include lista universităților din România evaluate de ARACIS, ordonate alfabetic, în funcție de localitatea unde își are sediul universitatea și rapoartele aferente fiecărei evaluări instituționale

Notă: Rapoartele sintetice ale evaluărilor instituționale sunt prezentate pentru fiecare universitate.
Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat

Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat

 

Propunere METODOLOGIA de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista  indicatorilor de performanţă a  Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior revizuita pentru a fi aprobata prin Hotarare de Guvern

Propunere METODOLOGIA de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista  indicatorilor de performanţă a  Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Evaluarea externă a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

În data de 30/05/2017 Consiliul ARACIS a aprobat conținutul Standardelor specifice și documentele subsecvente de evaluare pentru Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini:

1. Metodologie de evaluare externă - An pregătitor

2. Standarde specifice - An pregătitor

3. Fișa vizitei - An pregătitor

Instituțiile de învățământ superior pot declanșa procedura de acreditare/evaluare externă a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, prin depunerea unui dosar de autoevaluare întocmit conform cu Metodologia de evaluare externă - An pregătitor începând cu data de 10 iulie 2017.

 

Actualizare Proceduri

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS din 30 Mai 2017 Procedurile privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master, au fost actualizate pentru a permite:

a) modificarea capacității de școlarizare a unor programe de studii universitare de master încadrate în domenii de master acreditate (în culoare galbenă);

b) dezvoltarea unor programe de studii universitare de master cu predare în mai multe limbi străine de circulație internațională (în culoare cyan).

Consultare publică

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS propune un set de „Criterii, standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea studiilor doctorale”. Documentul anexat reprezintă concretizarea unor elemente rezultate din discuțiile purtate la Consiliul Național al Rectorilor din 9 Februarie 2017 și a celor din cadrul întâlnirii cu reprezentanții universităților și ai Academiei Române, organizată la Academia de Studii Economice de către Ministerul Educației Naționale, la data de 15 martie 2017. Forma prezentă constituie o versiune (model) inițială, pe baza căreia aceste criterii, standarde și indicatori de performanță vor fi completate, în urma propunerilor venite din comunitatea academică (inclusiv studenți) și a altor actori interesați.

Invitație consultare publică

Criterii, standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea studiilor doctorale

 

Finalizare consultare publică

Criterii/Standarde/Indicatori de performanță – evaluare externă domenii de studii universitare de master

Consiliul ARACIS mulțumește tuturor institutelor de învățământ superior care au avut amabilitatea de a transmite observații și propuneri de completare a setului de Criterii/ Standarde/Indicatori de performanță care constituie nucleul  evaluării externe a domeniilor de studii universitare de master.

Ca urmare a consultării publice și a includerii propunerilor primite, Consiliul ARACIS a aprobat forma finală a Criteriilor/Standardelor/Indicatorilor de performanță pentru evaluarea externă a domeniilor de studii universitare de master.

Standarde si indicatori - evaluare  periodica domenii master ARACIS

 

Rezultatele selecției prin concurs pentru ocuparea a 11 posturi vacante din Consiliul ARACIS


Lista noilor membri ai Consiliului ARACIS

Declarație acceptare post

 

 

Informare

Vă informăm că începând din data de 27.12.2016 noul sediu și adresa de contact a Agenției este în: București, Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare).

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 49/29.09.2016, vă informăm că s-a aprobat calendarul organizării și derulării misiunii de evaluare instituțională externă. Procedura este publicată mai jos în vederea implementării de către instituțiile de învățământ superior:

Calendar - evaluare instituțională externă

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior

Solicitările privind evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare din structura acestora se transmit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod oficial, astfel:

- Direct la Registratura ARACIS;

- La numărul de fax 0213127135;

- Pe adresa de e-mail office@aracis.ro;

- Pe adresa Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare) pentru Registratura ARACIS.

Pentru a nu mai exista sincope în procesul de evaluare, avem rugămintea să nu mai transmiteți astfel de solicitări către alte persoane din aparatul tehnic ARACIS.

 
Informare

În conformitate cu Decizia nr. 11/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS, vă informăm că Agenția își rezervă dreptul ca, în situația în care există litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu o instituție de învățământ superior, să suspende misiunile de evaluare aflate în derulare cu instituția de învățământ superior respectivă și să nu încheie contracte cu aceasta, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a soluțiilor date în judecarea cauzelor.

 

 

Informare

Începând cu data de 02.06.2016 i se suspendă calitatea de membru în Comisia Consultativă a ARACIS doamnei Prof. univ.dr. Delia Podea. Mai multe informații găsiți în Decizia nr.12/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS.

 

Informare

În urma modificărilor aduse procedurilor ARACIS de unele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la evaluarea domeniilor de studii universitare de master, pe pagina de web: www.aracis.ro/proceduri poate fi consultat "Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report)” , cu caracter preliminar, transmis către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)
Informare

Conform deciziei Consiliului ARACIS platforma pfe.aracis.ro va fi suspendată până la definitivarea reorganizării RNE ARACIS (publicat astăzi 05.05.2017)

Conform prevederilor:

- Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 75/2005 cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

se redeschide platforma electronică pentru selectarea de noi membri în Registru Național al Evaluatorilor - ARACIS.

Platforma poate fi accesată la adresa web:

pfe.aracis.ro

Vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web menționată precum și instrucțiunile platformei.

Publicat astăzi 29.02.2016

 

 
Informare

În ședința Consiliului ARACIS din data de 17.12.2015 s-a aprobat prin Hotărărea nr. 74 rezoluția Comisiei de Etică a ARACIS cu privire la domnul conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas. Mai multe informații regăsiți în rezoluția Comisiei de Etică a ARACIS.

 

 

Informare

Vă informăm că traducerea standardelor ESG este publicată spre consultare mai jos:

Copertă ESG

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)Informare

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2015 s-a analizat scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți de Specialitate ale ARACIS și calendarul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți de Specialitate ale ARACIS, în conformitate cu „Procedura de selectare și numire a noilor membri din Comisiile permanente de specialitate” aprobată de Consiliul ARACIS în data de 16.01.2014. Mai mutle detalii puteți găsi în documentul atașat (cererea de înscriere la procedura de selectie și procedura de selectare şi numire a noilor membrii ai Comisiilor de experti permanenţi)

Informații privind derularea procedurii de selecție găsiți în:

Candidați înscriși la procedura de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate

Decizia nr. 12/22.06.2015

Situația candidaților validați pentru procedura de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate

Informare cu privire la situația candidaților înscriși după expirarea termenului de depunere a dosarelor în cadrul procedurii de selectare și numire a noilor membri din Comisiile permanente de specialitate

Programarea interviurilor cu candidații

Rezultatele concursului de selecție

În conformitate cu prevederile Procedurii de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate : ”Art 13 Candidații selectați pentru a deveni membri ai comisiilor permanente de specialitate au obligația de a depune la secretariatul ARACIS în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei menționată la art 12 (validată de Consiliul ARACIS) declarația că acceptă ocuparea postului, cu obligația de a respecta prevederile referitoare la legislația care reglementează raporturile de muncă și incompatibilitățile

Art 14 Pentru candidații selectați ca membri ai comisiilor permanente de specialitate care nu depun declaratia mentionată la art 13, se consideră că postul se ocupă de un alt candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi și conform criteriilor de departajare.”

Rezultatele concursului de selecție în urma validării de către Consiliul ARACIS (afisat astazi 24.07.2015)

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« February - 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15
16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
Thursday, 16. February 2017


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE