Rezultatele selecției prin concurs pentru ocuparea a 11 posturi vacante din Consiliul ARACIS

Lista noilor membri ai Consiliului ARACIS

Declarație acceptare post

 

Informare

Vă informăm că începând din data de 27.12.2016 noul sediu și adresa de contact a Agenției este în: București, Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare).

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 49/29.09.2016, vă informăm că s-a aprobat calendarul organizării și derulării misiunii de evaluare instituțională externă. Procedura este publicată mai jos în vederea implementării de către instituțiile de învățământ superior:

Calendar - evaluare instituțională externă

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior

Solicitările privind evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare din structura acestora se transmit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod oficial, astfel:

- Direct la Registratura ARACIS;

- La numărul de fax 0213127135;

- Pe adresa de e-mail office@aracis.ro;

- Pe adresa Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare) pentru Registratura ARACIS.

Pentru a nu mai exista sincope în procesul de evaluare, avem rugămintea să nu mai transmiteți astfel de solicitări către alte persoane din aparatul tehnic ARACIS.

 
Informare

În conformitate cu Decizia nr. 11/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS, vă informăm că Agenția își rezervă dreptul ca, în situația în care există litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu o instituție de învățământ superior, să suspende misiunile de evaluare aflate în derulare cu instituția de învățământ superior respectivă și să nu încheie contracte cu aceasta, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a soluțiilor date în judecarea cauzelor.

 

 

Informare

Începând cu data de 02.06.2016 i se suspendă calitatea de membru în Comisia Consultativă a ARACIS doamnei Prof. univ.dr. Delia Podea. Mai multe informații găsiți în Decizia nr.12/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS.

 

Informare

În urma modificărilor aduse procedurilor ARACIS de unele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la evaluarea domeniilor de studii universitare de master, pe pagina de web: www.aracis.ro/proceduri poate fi consultat "Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report)” , cu caracter preliminar, transmis către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)
Informare

Conform prevederilor:

- Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 75/2005 cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

se redeschide platforma electronică pentru selectarea de noi membri în Registru Național al Evaluatorilor - ARACIS.

Platforma poate fi accesată la adresa web:

pfe.aracis.ro

Vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web menționată precum și instrucțiunile platformei.

Publicat astăzi 29.02.2016

 

 
Informare

În ședința Consiliului ARACIS din data de 17.12.2015 s-a aprobat prin Hotărărea nr. 74 rezoluția Comisiei de Etică a ARACIS cu privire la domnul conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas. Mai multe informații regăsiți în rezoluția Comisiei de Etică a ARACIS.

 

 

Informare

Vă informăm că traducerea standardelor ESG este publicată spre consultare mai jos:

Copertă ESG

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)Informare

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2015 s-a analizat scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți de Specialitate ale ARACIS și calendarul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți de Specialitate ale ARACIS, în conformitate cu „Procedura de selectare și numire a noilor membri din Comisiile permanente de specialitate” aprobată de Consiliul ARACIS în data de 16.01.2014. Mai mutle detalii puteți găsi în documentul atașat (cererea de înscriere la procedura de selectie și procedura de selectare şi numire a noilor membrii ai Comisiilor de experti permanenţi)

Informații privind derularea procedurii de selecție găsiți în:

Candidați înscriși la procedura de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate

Decizia nr. 12/22.06.2015

Situația candidaților validați pentru procedura de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate

Informare cu privire la situația candidaților înscriși după expirarea termenului de depunere a dosarelor în cadrul procedurii de selectare și numire a noilor membri din Comisiile permanente de specialitate

Programarea interviurilor cu candidații

Rezultatele concursului de selecție

În conformitate cu prevederile Procedurii de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate : ”Art 13 Candidații selectați pentru a deveni membri ai comisiilor permanente de specialitate au obligația de a depune la secretariatul ARACIS în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei menționată la art 12 (validată de Consiliul ARACIS) declarația că acceptă ocuparea postului, cu obligația de a respecta prevederile referitoare la legislația care reglementează raporturile de muncă și incompatibilitățile

Art 14 Pentru candidații selectați ca membri ai comisiilor permanente de specialitate care nu depun declaratia mentionată la art 13, se consideră că postul se ocupă de un alt candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi și conform criteriilor de departajare.”

Rezultatele concursului de selecție în urma validării de către Consiliul ARACIS (afisat astazi 24.07.2015)

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« May - 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30
31  
Tuesday, 30. May 2017


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE