Sistem de eEducație pentru evaluarea Calității în Învățământul Superior din România (SeECIS)

PREZENTARE

Obiectivul general al proiectului

Creșterea eficacității și eficienței procesului de formare continuă a tuturor celor implicați în procesul de evaluare externă a calității în învățământul superior: evaluatori externi, membrii comisiilor de specialitate și ai consiliului ARACIS, personalul angajat al ARACIS și personalul din universități implicat în acest proces. Atingerea acestui obiectiv se face prin implementarea unui sistem de eEducație care va permite conceperea, prezentarea și actualizarea de curriculum în format digital și specific activităților pe care ARACIS le are, ca urmare a atribuțiilor sale prevăzute de legislația actuală, precum și accesul on-line și off-line la aceste materiale.

Obiectivul general se va realiza prin:

§ creșterea eficacității instruirii: tehnici specifice de eEducație privind predarea și verificarea cunoștințelor, posibilitatea revenirii automate sau la inițiativa cursantului asupra materialelor de curs, creșterea flexibilității scenariilor de curs, accesul facil la noțiuni conexe, creșterea interactivității între participanții la cursuri (în cazul sincron - clasa virtuală);

§ creșterea eficienței instruirii: dezvoltarea utilizării multiple a materialelor de curs fără consumuri suplimentare, facilitarea și simplificarea accesului la metodele de învățare fără instructor, la distanță, metode asincrone de instruire în ritm propriu.

Obiectivele specifice ale proiectului

Creșterea gradului de obiectivitate în evaluarea volumului și calității cunoștințelor asimilate: evaluarea se realizează în regim automat, rezultatele se obțin și se comunică instantaneu și se arhivează fără posibilitatea distorsionării acestora.

Reducerea costurilor de instruire: eliminarea materialelor de curs imprimate, reutilizarea flexibilă a materialelor de curs, reducerea costurilor generale de organizare (planificare, derulare, transport, cazare, suport, traineri).

Creșterea randamentului procesului de învățare: tehnici specifice de eEducație prin materiale interactive și multimedia, impactul utilizării canalelor și perspectivelor multiple în prezentarea informației, introducerea graduală a noțiunilor, conform unui scenariu care se adaptează la nivelul fiecărui cursant.

Facilitarea studiului individual și a revenirii asupra materialelor de curs parcurse anterior, facilitarea accesului la obiectul de învățare, intervale flexibile de învățare-reluare.

Diseminarea rapidă și economică a noilor proceduri și a bunelor practici, în conformitate cu actele normative specifice interne sau europene, sau cu practicile instituțiilor similare din alte țări, actualizarea uniformă și rapidă a materialelor de curs, scăderea timpilor necesari propagării în masă a cunoștințelor.

Standardizarea informațiilor transmise cursanților (curricula și calitate) și a nivelului de pregătire al acestora: toți utilizatorii urmează în mod riguros aceleași scenarii de curs, utilizând sistematic aceleași materiale, fiind supuși acelorași tehnici de testare și permițând absolvirea după atingerea nivelelor necesare pe fiecare capitol de curs.

Creșterea nivelului de utilizare a tehnologiei informației în procesul de predare-învățare-evaluare și sporirea competențelor TIC la grupul de beneficiari.

Platforma poate fi accesată: platforma.aracis.ro/sine4/login.jsp

 

21.11.2011 Comunicat de presă

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în București sector 5, Bdul. Schitu Măgureanu nr. 1, derulează, începând cu data de 06.10.2011, proiectul „Sistem de eEducație pentru evaluarea...


15.11.2011 Comunicat de presă

 

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

„Sistem de eEducație pentru evaluarea Calității în Învățământul Superior din România (SeECIS)”

 

 

Locația: Institutul Național de Statistică din București, B-dul Libertății nr. 16,...