În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

Având în vedere prevederile Ordinul Nr. 3475 din 17 martie 2017 publicat în MO 204/24.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare, la depunerea dosarelor de autoevaluare ale programelor de studii universitare în vederea evaluării externe de către ARACIS se vor prezenta copii ale documentelor de validare a calificării sau a înscrierii în RNCIS eliberate de ANC.

Ordinul nr. 3475/2017

Ordinul nr. 5686/2017

OMEN 3194/2018 privind modificarea RNCIS

 

BEX al Consiliului ARACIS

Publicat  astăzi 13.02.2018

 

 

Informare

Platforma pfe.aracis.ro se redeschide pentru selectarea de noi membri în Registrul Național al Evaluatorilor – ARACIS.

Platforma poate fi accesată la adresa web:

pfe.aracis.ro

Înainte de a aplica la poziția de membru în RNE ARACIS, vă rugăm să consultați prevederile:

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

- din răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web: http://pfe.aracis.ro/cms/

Publicat astăzi 22.01.2018

 
Rapoartele evaluărilor externe realizate de ARACIS

Rapoartele ARACIS cu privire la rezultatele evaluărilor programelor de studii universitare pot fi vizualizate pe pagina Rezultate Evaluări - Evaluări ale programelor de studii care cuprinde lista programelor evaluate în cadrul fiecărei universități.

Lista universităților din România este ordonată alfabetic, după denumirea universității, iar în cadrul fiecărei universități lista programelor de studii evaluate este, de asemenea, ordonată alfabetic.

Rapoartele ARACIS cu privire la rezultatele evaluărilor instituționale pot fi vizualizate pe pagina Evaluări Instituționale, la care puteți accesa:

•    Lista generală a universităților din România evaluate de ARACIS și rapoartele aferente fiecărei evaluări instituționale;

•    Pagina Evaluari institutionale ordonate alfabetic, care include lista universităților din România evaluate de ARACIS, ordonate alfabetic, în funcție de localitatea unde își are sediul universitatea și rapoartele aferente fiecărei evaluări instituționale

Notă: Rapoartele sintetice ale evaluărilor instituționale sunt prezentate pentru fiecare universitate.

 

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior-

31.01.2018

Instituțiile de învățământ superior pot declanșa procedura de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat prin depunerea unei Cereri conform modelului atașat.

Se va întocmi câte o cerere pentru fiecare domeniu de masterat pentru care instituția de învățământ superior solicită evaluarea, cu menționarea programelor de studii de masterat care vor fi menținute în structura domeniului respectiv de masterat.

Pentru întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat instituțiilor vor avea în vedere prevederile din documentele atașate:

Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat

Fișele de evaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat

 
Actualizare Proceduri

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS din 30 Mai 2017 Procedurile privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master, au fost actualizate pentru a permite:

a) modificarea capacității de școlarizare a unor programe de studii universitare de master încadrate în domenii de master acreditate (în culoare galbenă);

b) dezvoltarea unor programe de studii universitare de master cu predare în mai multe limbi străine de circulație internațională (în culoare cyan).


În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior -

26 ianuarie 2018

Precizări privind implementarea Metodologiei ARACIS privind evaluarea externă la nivel instituțional, a programelor de studii universitare de licență și a domeniilor de studii universitare de masterat -26.01.2018

Hotărârea nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologie de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

 

Consultare publică

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS propune un set de „Criterii, standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea studiilor doctorale”. Documentul anexat reprezintă concretizarea unor elemente rezultate din discuțiile purtate la Consiliul Național al Rectorilor din 9 Februarie 2017 și a celor din cadrul întâlnirii cu reprezentanții universităților și ai Academiei Române, organizată la Academia de Studii Economice de către Ministerul Educației Naționale, la data de 15 martie 2017. Forma prezentă constituie o versiune (model) inițială, pe baza căreia aceste criterii, standarde și indicatori de performanță vor fi completate, în urma propunerilor venite din comunitatea academică (inclusiv studenți) și a altor actori interesați.

Invitație consultare publică

Criterii, standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea studiilor doctorale

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 49/29.09.2016, vă informăm că s-a aprobat calendarul organizării și derulării misiunii de evaluare instituțională externă. Procedura este publicată mai jos în vederea implementării de către instituțiile de învățământ superior:

Calendar - evaluare instituțională externă

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior

Solicitările privind evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare din structura acestora se transmit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod oficial, astfel:

- Direct la Registratura ARACIS;

- La numărul de fax 0213127135;

- Pe adresa de e-mail office@aracis.ro;

- Pe adresa Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare) pentru Registratura ARACIS.

Pentru a nu mai exista sincope în procesul de evaluare, avem rugămintea să nu mai transmiteți astfel de solicitări către alte persoane din aparatul tehnic ARACIS.

 
Informare

În conformitate cu Decizia nr. 11/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS, vă informăm că Agenția își rezervă dreptul ca, în situația în care există litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu o instituție de învățământ superior, să suspende misiunile de evaluare aflate în derulare cu instituția de învățământ superior respectivă și să nu încheie contracte cu aceasta, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a soluțiilor date în judecarea cauzelor.

 

 

Informare

În urma modificărilor aduse procedurilor ARACIS de unele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la evaluarea domeniilor de studii universitare de master, pe pagina de web: www.aracis.ro/proceduri poate fi consultat "Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report)” , cu caracter preliminar, transmis către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)

 

Informare

Vă informăm că traducerea standardelor ESG este publicată spre consultare mai jos:

Copertă ESG

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« February - 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21
22
23 24 25
26 27 28  
Thursday, 22. February 2018


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE