Comunicat de presă

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior solicită modificarea cadrului legislativ cu privire la evaluarea modului de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat, deoarece cel existent nu este funcțional și nu răspunde cerințelor europene în domeniul asigurării calității

Biroul executiv al ARACIS face următoarele precizări, în legătură cu informațiile apărute în spațiul public cu privire la evaluarea școlilor doctorale:

ARACIS a atras atenția asupra faptului că nu poate fi realizat un cadru metodologic coerent de evaluare a modului de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat, în condițiile inconsecvențelor și incoerenței pe care Legea 1/2011 a Educației Naționale, respectiv Hotărârea nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, le conțin. Cu titlu de exemplu, menționăm faptul că nu sunt clarificate raporturile între programele de studii universitare de doctorat, domeniile de studii doctorale și școlile doctorale, în ceea ce privește evaluarea și asigurarea calității. De asemenea, formula stabilită pentru evaluare s-a dovedit nefuncțională, acordându-se responsabilități unor consilii care nu au o activitate permanentă și nu dispun de un registru de evaluatori ai calității în învățământul superior, fără un cadru legal și buget care să permită remunerarea evaluatorilor.

Astfel, în conformitate cu prevederile stipulate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, respectiv ale Hotărârii nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, instituțiile responsabile pentru evaluarea școlilor doctorale sunt Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Consiliul Național al Cercetării Științifice CNCS și Consiliul Național de Atestare a Diplomelor, Titlurilor și Certificatelor Universitare CNADTCU, și ARACIS.

 

Spre exemplu, la art. 158, alin (4) Legea 1/2011 stabilește: ... Evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS şi CNATDCU. …

În plus, Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (European Standards and Guidelines ESG), aprobate de Conferința Ministerială de la Erevan, 14-15 Mai 2015, stipulează: Agențiile trebuie să fie independente și să funcționeze autonom. Ele trebuie să poarte deplina responsabilitate pentru acțiunile pe care le desfășoară și rezultatele acestora, fără influența unor terțe părți.

De asemenea, printre altele, se stabilesc recomandări cu privire la experții care pot realiza evaluarea externă, la funcționarea agențiilor, precum și că Agențiile trebuie să se supună unei evaluări externe cel puțin o dată la fiecare cinci ani pentru a demonstra că funcționează în acord cu ESG.

Nerespectarea prevederilor ESG poate avea efecte grave asupra credibilității internaționale a sistemului de învățământ superior din România, tot aici specificându-se că: Implicarea în procesele de asigurare a calității, în special cele externe, permit sistemelor de învățământ superior europene să își demonstreze calitatea și cresc transparența, contribuind astfel la construirea încrederii reciproce și la o mai bună recunoaștere a calificărilor, programelor de studiu şi ale altor oferte educaţionale şi servicii.

Chiar și în contextul prezentat, ARACIS a realizat pași în ceea ce privește inițierea procesului de evaluare externă a studiilor doctorale, spre exemplu prin înființarea unui departament specializat în cadrul instituției. De asemenea, având în vedere, printre altele, experiența limitată la nivel național în domeniul asigurării calității activităților de cercetare în cadrul instituțiilor de învățământ superior, ARACIS a înaintat, în luna mai 2015, alături de MENCȘ, o propunere de proiect pentru a fi finanțată din fondurile Programului Operațional Capacitate Administrativă, care are în vedere creșterea calității reglementărilor cu privire la evaluarea calității în învățământul superior, cu asistență tehnică internațională. Procesul de revizuire a cadrului metodologic al evaluării calității ar fi trebuit să se încheie la sfârșitul anului curent, și presupune realizarea unui studiu extensiv asupra experienței europene în domeniu, revizuirea tuturor metodologiilor, procedurilor și ghidurilor care reglementează asigurarea calității educației, demararea unor consultări ample, cu toți actorii implicați, realizarea unui ghid metodologic care să clarifice modul de colaborare între instituțiile implicate în asigurarea calității educației, consolidarea capacității administrative a MENCȘ, ARACIS și a universităților în ceea ce privește evaluarea calității, precum și realizarea unor vizite de studii la agenții europene cu experiență îndelungată în domeniu.

Amintim că ARACIS a fost înființată prin Ordonanţa de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, care stipulează, la art. 16, alin. 1 : ARACIS este o instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.

Considerăm că este imperios necesară adoptarea unui cadru legislativ coerent și consecvent, în acord cu reglementările stabilite la nivel european, prin consultarea tuturor factorilor responsabili și a actorilor implicați, care să permită evaluarea într-un mod relevant a modului în care este acordat titlul de doctor în România, în vederea îmbunătățirii calității academice la acest nivel.

ARACIS este dedicată obiectivului de a contribui la îmbunătățirea rezultatelor sistemului de învățământ superior din România, în condițiile eficientizării resurselor alocate, ceea ce nu se poate realiza fără un sistem coerent, eficient, relevant și transparent de evaluare și asigurare a calității, în beneficiul cetățenilor.

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior

Solicitările privind evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare din structura acestora se transmit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod oficial, astfel:

- Direct la Registratura ARACIS;

- La numărul de fax 0213127135;

- Pe adresa de e-mail office@aracis.ro;

- Pe adresa Str. Schitu Măgureanu nr. 1, Sector 5, București, pentru Registratura ARACIS.

Pentru a nu mai exista sincope în procesul de evaluare, avem rugămintea să nu mai transmiteți astfel de solicitări către alte persoane din aparatul tehnic ARACIS.

 
Informare

În conformitate cu Decizia nr. 11/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS, vă informăm că Agenția își rezervă dreptul ca, în situația în care există litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu o instituție de învățământ superior, să suspende misiunile de evaluare aflate în derulare cu instituția de învățământ superior respectivă și să nu încheie contracte cu aceasta, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a soluțiilor date în judecarea cauzelor.

 

 

Informare

Începând cu data de 02.06.2016 i se suspendă calitatea de membru în Comisia Consultativă a ARACIS doamnei Prof. univ.dr. Delia Podea. Mai multe informații găsiți în Decizia nr.12/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS.

 

Informare

În urma modificărilor aduse procedurilor ARACIS de unele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la evaluarea domeniilor de studii universitare de master, pe pagina de web: www.aracis.ro/proceduri poate fi consultat "Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report)” , cu caracter preliminar, transmis către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)
Informare

Conform prevederilor:

- Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 75/2005 cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

se redeschide platforma electronică pentru selectarea de noi membri în Registru Național al Evaluatorilor - ARACIS.

Platforma poate fi accesată la adresa web:

pfe.aracis.ro

Vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web menționată precum și instrucțiunile platformei.

Publicat astăzi 29.02.2016

 

 
Informare

În ședința Consiliului ARACIS din data de 17.12.2015 s-a aprobat prin Hotărărea nr. 74 rezoluția Comisiei de Etică a ARACIS cu privire la domnul conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas. Mai multe informații regăsiți în rezoluția Comisiei de Etică a ARACIS.

 

 

Informare

Vă informăm că traducerea standardelor ESG este publicată spre consultare mai jos:

Copertă ESG

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)

 

Informare

Distribuire chestionare online

A. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru cadre didactice

http://www.surveygizmo.com/s3/2316881/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-cadre-didactice

B. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru studenti

http://www.surveygizmo.com/s3/2320618/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-studenti

C. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru angajatori

www.surveygizmo.com/s3/2320523/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-angajatori

Mai multe detalii găsiți pe:

Solicitare privind distribuire chestionare onlineInformare

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2015 s-a analizat scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți de Specialitate ale ARACIS și calendarul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți de Specialitate ale ARACIS, în conformitate cu „Procedura de selectare și numire a noilor membri din Comisiile permanente de specialitate” aprobată de Consiliul ARACIS în data de 16.01.2014. Mai mutle detalii puteți găsi în documentul atașat (cererea de înscriere la procedura de selectie și procedura de selectare şi numire a noilor membrii ai Comisiilor de experti permanenţi)

Informații privind derularea procedurii de selecție găsiți în:

Candidați înscriși la procedura de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate

Decizia nr. 12/22.06.2015

Situația candidaților validați pentru procedura de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate

Informare cu privire la situația candidaților înscriși după expirarea termenului de depunere a dosarelor în cadrul procedurii de selectare și numire a noilor membri din Comisiile permanente de specialitate

Programarea interviurilor cu candidații

Rezultatele concursului de selecție

În conformitate cu prevederile Procedurii de selectare și numire a noilor membrii din Comisiile permanente de specialitate : ”Art 13 Candidații selectați pentru a deveni membri ai comisiilor permanente de specialitate au obligația de a depune la secretariatul ARACIS în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei menționată la art 12 (validată de Consiliul ARACIS) declarația că acceptă ocuparea postului, cu obligația de a respecta prevederile referitoare la legislația care reglementează raporturile de muncă și incompatibilitățile

Art 14 Pentru candidații selectați ca membri ai comisiilor permanente de specialitate care nu depun declaratia mentionată la art 13, se consideră că postul se ocupă de un alt candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi și conform criteriilor de departajare.”

Rezultatele concursului de selecție în urma validării de către Consiliul ARACIS (afisat astazi 24.07.2015)

 

.


Informare

Conform prevederilor Legii 1/2011 si a OUG 75/2005 cu completările și modificările ulterioare, se redeschide platforma electronică pentru selectarea de noi membrii în Registrul Național al Evaluatorilor - ARACIS.

Platforma poate fi accesată de la adresa:

pfe.aracis.ro

Vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web de mai sus precum și instrucțiunile platformei.

 

 

Informare

 

În urma analizei observaţiilor primite vă informăm că a fost aprobată varianta finală a Procedurilor privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master. Noile proceduri vor intra în vigoare începând cu 28.04.2014.

10.04.2014

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« September - 2016 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28
29
30  
Thursday, 29. September 2016


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE