ANUNȚ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu sediul București, B-dul Mărăști nr. 59, sect.1, organizează concurs cu aplicarea prevederilor Capitolului I din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a […]

Programul vizitelor de evaluare externă (30.05.2022-03.06.2022)

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 30.05.2022-03.06.2022 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior: 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi: – Istorie ID […]

Hotărâri 26.05.2022

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.05.2022, au fost analizate și validate 64 programe de studii universitare, dintre care 49 programe de studii universitare de licență, 3 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, 1 program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini și 11 programe de studii universitare de […]