ANUNȚ concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu sediul București, B-dul Mărăști nr. 59, sect.1, organizează concurs cu aplicarea prevederilor Capitolului I din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a […]